Privacy Policy

Maaklerportaali https://e-maakler.reales.ee privaatsuspoliitika

Kehtivad alates: 10.12.2019. a.

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi „Privaatsuspoliitika“) kirjeldab ülevaatlikul ja selgel viisil, kuidas toimub maaklerportaali https://e-maakler.reales.ee (edaspidi „Portaal“) kasutajate isikuandmete töötlemine, milliseid kasutajate andmeid töödeldakse ja milleks ning millised on kasutajate õigused seoses oma isikuandmete töötlemisega. Privaatsuspoliitika sisaldab ka teavet portaalis kasutatavate „küpsiste“ kasutamise kohta.

 1. Vastutavad töötlejad

  1. Portaali kasutajate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Reales OÜ (registrikood: 10965684, aadress: Turu plats 5-47 Tallinn, e-post: info@reales.com), edaspidi “Portaalihaldur”).
  2. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes (sh punktis 5 nimetatud õiguste teostamiseks) saavad kasutajad pöörduda punktis 1.1 nimetatud isikuandmete vastutavate töötleja (edaspidi nimetatud „Töötleja“) poole eeltoodud kontaktidel.
 2. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

  1. Töötleja töötleb kasutaja andmeid eelkõige kasutajaga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks, aga samuti õigustatud huvi alusel ning õigusaktidest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks.
  2. Kasutaja nõusoleku alusel töödeldakse kasutaja kontaktandmeid otseturunduse eesmärgil (so pakkumiste edastamiseks telefoni või e-posti teel). Töötleja võib kasutada kasutaja kontaktandmeid otseturunduseks ilma kasutaja nõusolekuta õigustatud huvi alusel, kui kasutaja on juba sarnast teenust või toodet tellinud ning Töötlejal on seetõttu põhjust arvata, et kasutaja võib olla huvitatud ka teistest sarnastest toodetest või teenustest.
 3. Töödeldavad isikuandmed ja töötlemise eesmärgid

  1. Töödeldavateks isikuandmeteks on:
   1. kuulutuse andmed, mida kasutaja on otsustanud kuulutuse sisus või kuulutuse juures avaldada - kasutaja võib ise otsustada, kas ta esitab kuulutuse andmete juures avaldamiseks ka oma kontaktandmed või eelistab neid mitte avaldada (sellisel juhul saavad kuulutuse objekti vastu huvitundjad võtta kuulutajaga ühendust kuulutuse juures oleva veebivormi kaudu); kontaktandmete avaldamise korral ei saa Töötleja vastutada kahjuks selle eest, et kasutaja avalikustatud kontaktandmeid kasutatakse eesmärgipäraselt;
   2. kontaktandmed (sh nimi, telefoni nr, e-posti või postiaadress jms), mille kasutaja esitab Portaalihaldurile, kui ta soovib vastust oma küsimusele või taotlusele, tellimuse täitmist, kuulutusi e-postile vms,
   3. arveldusinfo, sh makseandmetest nähtuv info (nt esitatud arved, arve aadress, arveldusarve nr, viitenumber, maksja andmed, laekumised ja tagastused jms);
   4. võlaandmed (võlgnevuse tekkimise aeg, võlgnevuse tasumise andmed);
   5. esitatud pretensioonid;
   6. veebilehe külastusandmed (nt kasutatav seade, IP-aadress, kasutatava veebibrauser, operatsioonisüsteem, külastamise aeg jms).
  2. Kasutaja isikuandmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:
   1. Portaalis sisestatud kuulutuste haldamiseks;
   2. kasutaja poolt esitatud tellimuste täitmiseks;
   3. kliendisuhtluseks (nt tellimuse andmete täpsustamine, korraldusliku info vahetamine, meeldetuletuste saatmine, muude tellimusega või teenuste kasutamisega seotud olulise teabe edastamine),
   4. arveldamiseks (nt arvete koostamine, esitamine, maksete kogumine),
   5. maksekäitumise info haldamiseks ning võlgade menetlemiseks ja sissenõudmiseks nii kohtuväliselt kui ka kohtus,
   6. pretensioonide lahendamiseks ja päringutele vastamiseks,
   7. muul eesmärgil, mis on vajalik kasutajaga sõlmitud lepingu täitmiseks,
   8. Töötleja või teiste kasutajate õiguste maksmapanekuks kasutaja suhtes või enda kaitsmiseks õiguslike nõuete vastu,
   9. seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamise ja maksuseadustest tulenevad aruandluskohustused, kohustus vastata seaduses sätestatud juhtudel maksuhalduri ja muude ametiasutuste/-isikute järelepärimistele, kohustus säilitada raamatupidamisdokumente jne),
   10. uudiskirjade, reklaamide jms pakkumiste edastamiseks kasutajale vastavalt kasutaja nõusolekule või ilma nõusolekuta Töötleja õigustatud huvi alusel, kui kasutajale pakutakse varasemalt tellituga sarnaseid tooteid ja teenuseid.
  3. Töödeldavad andmed saadakse kasutajalt endalt (andmed, mille kasutaja ise sisestab või muul viisil esitab) või teatud juhtudel koostööpartneriteks olevatelt maaklerfirmadelt, kes on volitanud Portaalihaldurit importima oma maaklerite kuulutusi muudest allikatest (nt teistest kinnisvaraportaalidest, kus koostööpartneri kuulutused on avaldatud) ning neid Portaalis avaldama (sellisel juhul on kuulutusega seotud isikuandmete vastutavaks töötlejaks koostööpartner, kes Portaalile vastavad andmed kättesaadavaks tegi, ning Portaalihaldur töötleb selliseid andmeid volitatud töötlejana).
  4. Portaalis pangalingiga või krediitkaardiga teenuste eest tasumisel omab ligipääsu pangakaartide infole ja panga rekvisiitidele üksnes Maksekeskus AS (registrikood 12268475, Niine 11, Tallinn, Eesti), kes edastab Töötlejale üksnes info makse õnnestumise kohta.
  5. Portaali veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid (nt kasutatav seade, IP-aadress, kasutatava veebibrauser, operatsioonisüsteem, külastamise aeg jms). Nimetatud andmeid kogutakse Töötleja õigustatud huvides, et arendada ja parendada Portaali teenuseid ja kasutajamugavust.
 4. Isikuandmete avaldamine ja edastamine kolmandatele isikutele

  1. Kasutajate andmeid hoitakse konfidentsiaalsena, avaldades või edastades neid kolmandatele isikutele üksnes Privaatsuspoliitikas, Portaali kasutustingimustes või muus kasutaja ja Töötleja vahelises õiguslikus dokumendis või õigusaktides ettenähtud juhtudel ja korras.
  2. Kasutaja poolt sisestatud kuulutused avaldatakse Portaalis. Kuulutused avaldatakse lisaks kinnisvara portaalides: reales.ee, city24.ee, kinnisvara24.ee jms. Lisaks võidakse kuulutus avaldada ka teistes Portaalihalduri või tema koostööpartneri poolt opereeritavates kinnisvaraportaalides.
  3. Portaalis avaldatud kuulutuse juures oleva veebivormi kaudu on veebilehe külastajatel võimalik saata teateid ja küsimusi kuulutuse avaldanud isikule (maaklerile, omanikule vms). Veebivormi kaudu edastatavad andmed määrab inimene ise, sõltuvalt sellest, millisele kontaktile ta soovib oma küsimusele vastust saada (telefon, e-post vm) ja mis on tema küsimuse sisu.
  4. Kui kasutaja rikub Portaali teenuste eest tasu maksmise kohustust, võib Portaalihaldur edastada kasutaja andmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jmt) ning edastada andmed rikkumise kohta maksehäireregistri pidajale (Creditinfo Eesti AS, registrikood 10256137, aadress Narva mnt 5, 10117 Tallinn, täpsem info www.creditinfo.ee). Maksehäireregistris avaldatud andmeid kasutatakse klientide ja partnerite maksevõime ja usaldusväärsuse hindamiseks, sh krediidiotsuste tegemiseks.
  5. Portaalihaldur edastab kasutajate kohta vajalikus ulatuses andmeid ka oma lepingupartneritele (nn volitatud töötlejatele), kes osutavad Portaalihaldurile erinevaid teenuseid (nt kinnisvarabürood, raamatupidamise, IT, konsultatsiooni, audiitori jms teenuste pakkujad) ning töötlevad portaali kasutaja andmeid vastava teenuse-, koostöö vms lepingu alusel ja täitmiseks.
  6. Kasutajate andmeid ei edastata väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.
 5. Kasutaja õigused seoses isikuandmete töötlemisega

  1. Kasutajal on oma isikuandmete töötlemisega seoses õigus:
   1. saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sh õigus saada tasuta koopia töödeldavatest isikuandmetest (NB: lisakoopia ehk teistkordselt samade andmete kohta koopia nõudmisel võime küsida mõistlikku tasu koopia väljastamisega seotud halduskulu katmiseks);
   2. esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise osas;
   3. nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud,
   4. nõuda isikuandmete kustutamist (nt juhul, kui Töötlejal puudub isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus või see alus on ära langenud, nt juhul, kui andmete töötlemise aluseks oli kasutaja nõusolek, mille kasutaja on tagasi võtnud),
   5. nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks, mil menetletakse kasutaja taotlust või vaidlustust seoses isikuandmete töötlemisega),
   6. võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek osaliselt või täielikult tagasi, kui andmete töötlemise aluseks oli kasutaja nõusolek, sh on kasutajal õigus keelata oma andmete töötlemine otseturunduseks (vt ka selles osas ka punktis 6 esitatud selgitusi),
   7. saada isikuandmeid struktureeritult ja elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas formaadis ning edastada need andmed teisele teenusepakkujale, välja arvatud juhul, kui tegemist on andmetega, millele ülekandmisõigus ei kohaldu (vt soovi korral ka Andmekaitse Inspektsiooni selgitusi andmete ülekandmisõiguse kohta: http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/mida-tahendab-andmete-ulekandmise-oigus);
   8. pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (vt www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.
 6. Õigus keelata andmete kasutamine otseturunduseks

  1. Kasutajal on õigus esitada igal ajal tasuta vastuväiteid, kui tema andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil. Vastuväite võib esitada nii algse kui ka edasise töötlemise suhtes. Vastuväite esitamiseks tuleb kasutajal pöörduda Töötleja poole punktis 1 nimetatud kontaktidel. Vastuväite saamisel lõpetatakse kasutaja andmete kasutamine otseturunduseks.
  2. E-posti teel edastatud pakkumiste korral (nt kui kasutaja on soovinud kuulutuste automaatset edastamist oma e-posti aadressile) saab kasutaja keelata pakkumiste edasise saatmise oma e-posti aadressile, klikkides e-kirja lõpus olevale lingile (unsubscribe, lahku listist vms), misjärel eemaldatakse kasutaja e-posti aadress otsepostituse saajate nimekirjast.
 7. Andmete säilitamine

  1. Isikuandmeid, sealhulgas isikuandmeid sisaldavaid dokumente säilitab Töötleja üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid koguti, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.
  2. Lepingu täitmiseks töödeldavaid andmeid säilitab Töötleja 3 aasta jooksul lepingu lõppemisest, mis arvestab seaduses ettenähtud tähtajale lepingust tulenevate nõuete esitamiseks.
  3. Andmeid, mida kasutaja sisestab Portaali veebivormidel kuulutajaga ühenduse võtmiseks, säilitab Portaalihaldur 30 päeva.
  4. Seadusest tuleneva juriidilise kohustuse täitmiseks töödeldavaid andmeid säilitab Töötleja seaduses sätestatud tähtaja jooksul (nt raamatupidamise dokumente 7 aastat).
  5. Otseturunduse eesmärgil kasutatakse andmeid seni, kui kasutaja vastava nõusoleku tagasi võtab või esitab andmete otseturunduseks kasutamise suhtes vastuväite (nõusoleku tagasivõtmise ja vastuväite esitamise kohta vt p 6). Kui muud alused otseturunduseks kasutatud andmete töötlemiseks puuduvad, siis lõpetatakse andmete töötlemine täielikult, st vastavad andmed kustutatakse Portaalihalduri infosüsteemidest.
  6. Teatud juhtudel kehtivad tavapärastele kustutustähtaegadele erandid, näiteks ei rakendu andmete kustutamise tähtajad võlgnevuste olemasolul, kuna Töötlejal on õigustatud huvi võla sissenõudmiseks vajalikke andmeid edasi töödelda kuni võla lõpliku tasumiseni. Samuti ei allu neile reeglitele anonüümsete andmete säilitamine, kuna sel juhul ei ole enam tegu isikuandmetega (st neid ei ole võimalik konkreetse inimesega seostada).
 8. Küpsiste kasutamise põhimõtted

  1. Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehte külastades brauseri poolt kasutaja arvutisse või seadmesse. Küpsised võimaldavad analüüsida veebilehe kasutatavust ning aitavad muuta veebiteenuse kasutamise kasutaja jaoks lihtsamaks ja mugavamaks ning tema eelistustele vastavaks.
  2. Portaalis võidakse kasutada nii esimese kui ka kolmanda osapoole küpsiseid, mis samal ajal võivad olla nii seansi- kui ka püsiküpsised.
  3. Esimese osapoole küpsised on küpsised, mille paigaldab veebilehele Portaalihaldur ise ning mille abil on võimalik salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui kasutaja veebilehte külastab. Portaalis kasutatakse püsiküpsiseid, et salvestada kasutaja keelelisi eelistusi ja tagada seeläbi kasutajale tulevikus veebilehe mugavam kasutamine.
  4. Kolmanda osapoole küpsised on küpsised, mis on loodud kolmandate osapoolte poolt (näiteks Google ja Facebook) ning mida Portaalihaldur kasutab analüütilisel eesmärgil. Küpsised loovad parema ligipääsetavuse Portaali veebilehele ning analüüsivad kasutajate profiili, et pakkuda kasutajatele sobivaimat teenust. Portaalihaldur kasutab saadud teavet veebilehe funktsionaalsuse raportite koostamiseks ning veebilehe tõhusamaks muutmiseks.
  5. Ajutised ehk seansi küpsised salvestatakse kasutaja arvutisse üksnes ajaks, mil kasutaja konkreetset veebilehitsejat kasutab ning kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse selleks, et pakkuda arvutikasutajale mugavamat veebilehitseja kasutamise võimalust.
  6. Püsiküpsised on küpsised, mis salvestatakse kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist ning millele omavad juurdepääsu ning saavad kasutada konkreetsete küpsiste omanikud. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse päevadeks, kuudeks või aastateks, sõltuvalt küpsiste omanike poolt määratletud perioodist.
  7. Kasutajal on võimalik blokeerida või kustutada salvestatud küpsised või võtta tagasi nõusolek küpsiste salvestamiseks oma arvutisse või seadmesse, kuid selline tegevus võib takistada Portaali teatud osade kasutamist ning piirata veebilehe tööd.
 9. Privaatsuspoliitika ajakohastamine

  1. Portaalihaldur ajakohastab Privaatsuspoliitikat vastavalt vajadusele. Privaatsuspoliitika kehtiv versioon on alati kättesaadav Portaali veebilehel.
  2. Privaatsuspoliitika muudatustest teatatakse kasutajatele e-posti teel ja/või Portaali veebilehel enne muudatuste jõustumist võimalikult aegsasti, välja arvatud kui etteteatamine ei ole mõistlikult võimalik (nt on vaja koheselt kindlustada Privaatsuspoliitika vastavusse viimine õigusakti nõuetega või järelevalveasutuse ettekirjutusega).
  3. Peatükis 8 sätestatud küpsiste kasutamise põhimõtteid võib Portaalihaldur aeg-ajalt muuta ilma sellest kasutajaid ette teavitamata.