Условия обслуживания

Maaklerportaali https://e-maakler.reales.ee kasutustingimused

Kehtivad alates: 10.12.2019. a.

 1. Üldsätted

  1. Veebiaadressil https://e-maakler.reales.ee asuvat maaklerportaali (edaspidi „Portaal“) haldab Reales OÜ (registrikood: 10965684, aadress: Turu plats 5-47 Tallinn, e-post: info@reales.com), edaspidi „Portaalihaldur”).
  2. Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „Kasutustingimused“) reguleerivad, kuidas ja millistel tingimustel on võimalik avaldada Portaalis kinnisvara müügi- ja üürikuulutusi ning kasutada muid Portaali teenuseid (sh dokumentide genereerimine, professionaalsete fotode tegemine jne) (edaspidi „Teenused“).
  3. Kasutustingimused on kohaldatavad kõikides Portaalihalduri ja Portaali registreeritud ja registreerimata kasutajate (edaspidi „Kasutaja“) vahelistes õigussuhetes, mis tulenevad Portaali ja Portaali Teenuste kasutamisest.
  4. Portaali ja selle Teenuseid kasutades kohustub Kasutaja täitma Kasutustingimustes sätestatud reegleid ja kohustusi.
  5. Portaali Teenused on tasulised. Teenuste hinnakiri on leitav aadressil https://e-maakler.reales.ee/prices.
  6. Enne Portaali või selle Teenuste kasutama asumist on Kasutaja kohustatud tutvuma ka Portaali privaatsuspoliitikaga (edaspidi „Privaatsuspoliitika“), milles sätestatakse põhimõtted, kuidas, mis eesmärgil ja milliseid Kasutajate isikuandmeid töödeldakse. Privaatsuspoliitika sisaldab ka veebiküpsiste kasutamise põhimõtteid. Privaatsuspoliitika on leitav aadressil https://e-maakler.reales.ee/privacy-policy. Teenuseid kasutama asudes annab Kasutaja nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras.
  7. Portaalis võib olla esitatud viiteid (linke) teiste isikute veebilehtedele, teenustele jne. Selliste viidatud teenuste ja muude materjalide eest vastutab vastava veebilehe haldaja, mitte Portaalihaldur. Käesolevad Kasutustingimused ei reguleeri selliste kolmandate isikute veebilehtede kasutamist.
 2. Portaali üldised kasutusreeglid

  1. Portaalis kuulutust sisestades ja tasulisi Teenuseid tellides kinnitab Kasutaja, et ta on:
   1. vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi seaduste kohaselt teovõimeline füüsiline isik või
   2. nõuetekohaselt registreeritud juriidilise isiku esindaja, kellel on kehtivad volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Portaali Teenuseid kasutada, sellise juriidilise isiku nimel tegutseda ning sellisele juriidilisele isikule kohustusi võtta.
  2. Kasutaja vastutab oma käitumise eest Portaali ja selle Teenuste kasutamisel ning kogu sisu eest, mida ta Portaalis sisestab.
  3. Kasutaja kohustub kasutama Portaali ja selle Teenuseid eesmärgipäraselt ning heas usus, austades seejuures nii Portaalihalduri, teiste Kasutajate kui ka kolmandate isikute õigusi.
  4. Kasutajal ei ole lubatud Portaali kasutada illegaalseteks tegevuste (sh pettuste) läbiviimise eesmärgil.
  5. Kasutaja ei tohi mingil viisil tekitada kahju Portaalile ega selle Teenustele (nt Teenuste blokeerimise, ülekoormamise või halvendamise teel). Portaalile või selle Teenustele juurdepääs ning nende kasutamine automatiseeritud tehniliste vahendite abil ei ole lubatud.
  6. Kogu sisu, mis Portaalis ilmub, on kaitstud autoriõigustega ja andmebaasi tegija õigustega. Kasutajal ei ole lubatud muuta, kopeerida, levitada, kuvada, reprodutseerida, avaldada, üles laadida, kasutada teistel veebilehtedel, edasi anda, müüa Portaali sisu ilma Portaalihalduri eelneva kirjaliku nõusolekuta.
 3. Kasutajaks registreerumine

  1. Portaali Teenuste kasutamiseks (välja arvatud Portaalis kuulutuste otsimine ja vaatamine) on nõutav Portaali Kasutajaks registreerumine.
  2. Kasutajaks registreerumisel valib Kasutaja endale kasutajatunnuse ja salasõna, mille abil saab Kasutaja siseneda korduvalt Portaali kuulutamise keskkonda ning hallata seal tema poolt sisestatud kuulutusi. Portaali kuulutamise keskkonda on Kasutajal võimalik siseneda ka muude Portaalihalduri poolt võimaldatud tehniliste lahenduste abil (nt Facebooki konto kaudu sisselogimine).
  3. Kasutaja kohustub hoidma oma kasutajatunnust ja salasõna turvaliselt nii, et need ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui Kasutaja on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel, jäädes ise täielikult vastutavaks tema kasutajatunnust ja salasõna kasutades tehtud tegevuste eest.
 4. Portaalis kuulutamine

  1. Portaal on mõeldud üksnes kinnisvara kuulutuste jaoks ning lubatud ei ole mistahes muu kauba või teenuse kohta käivate kuulutuste sisestamine.
  2. Portaali kuulutuse sisestamine on ühekordse fikseeritud tasuga ning välja toodud hinnakirjas (https://e-maakler.reales.ee/prices).
  3. Kinnisvaratehinguid teevad Kasutajad ilma Portaalihalduri sekkumise ja osaluseta ning Kasutajad vastutavad ise nende poolt sõlmitud lepingute täitmise eest. Portaalihaldur ei ole ega muutu ühelgi juhul ise Portaalis kuulutatavate tehingute osapooleks ega lepita Kasutajate vahelisi võimalikke vaidluseid.
  4. Kasutaja kohustub tagama, et sisestatud andmed, sealhulgas elektroonsed andmed (nt failid, saadetised, e-mailid) ja Kasutaja kontaktandmed (nimi, telefoni number, e- maili aadress jne):
   1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;
   2. ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega asjade/teenuste ostuks/ müügiks/ üürimiseks/ rentimiseks;
   3. ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või teisi kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi õigusi;
   4. ei ole vastuolus seaduste ja muude kohaldatavate õigusaktidega (sealhulgas, kuid mitte ainult tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste võõrandamist ja osutamist reguleerivate õigusaktidega);
   5. ei ole vastuolus heade kommetega;
   6. ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad kahjustavad või muul viisil häirivad Portaali normaalset kasutamist, mis võivad Portaali kasutamise tulemusena salvestuda Kasutaja arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist või mis salvestatuna Kasutaja poolt oma arvutisse võivad segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist.
  5. Kasutaja ei tohi sisestada ühe ja sama objekti kohta aktiivseid korduvkuulutusi.
  6. Portaalihaldur ei võta vastutust Kasutajate poolt sisestatud kuulutuste sisu eest, sh ei vastuta Portaalihaldur kuulutustes esitatud või viidatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.
  7. Portaalihalduril on õigus lõpetada või peatada koheselt kuulutuse avaldamine, kui Portaalihaldurile on saanud teatavaks, et kuulutus ei vasta õigusaktides või Kasutustingimustes sätestatule või on vastuolus heade kommetega või kui kuulutuse avaldamisega rikutakse kolmanda isiku seaduslikke õigusi.
  8. Kogu informatsioon, sealhulgas fotod, saavad Portaali osaks peale informatsiooni sisestamist Portaali. Portaalil on õigus määrata ja vajadusel muuta omal äranägemisel nii Portaali kui ka Portaalis avaldatavate kuulutuste disaini, avaldatava teabe koosseisu, struktuuri jne.
  9. Portaalihalduril on õigus, avaldada Kasutaja kuulutus ka teistes Portaalihalduri poolt opereeritavates kinnisvaraportaalides.
  10. Portaali sisestatud kuulutus kuvatakse Eesti suurimates kinnisvaraportaalides (Reales.ee, Kinnisvara24, City24, KV, Soov.ee jms) ning Portaalihalduri soovi korral tema poolt hallatavates reklaamikanalites (Google, Facebook jms).
  11. Portaali kasutajaks on muu hulgas üürnikud ja üürileandjad.
   1. Üürnikel on Teenuse kaudu võimalik teha üürihinna pakkumisi üüriobjektidele või edastada üürisoov. Selleks on vajalik täita üürniku profiiliankeet vajalike isikuandmetega (vt Privaatsuspoliitikat). Üürileandjatel on võimalik tutvuda üürnike poolt tehtud pakkumistega või üürihuviga ja nende profiilidega ning teha järelepärimisi üürnike maksehäirete kohta. Juhul kui üürnikul puudub Eesti isikukood, siis maksehäire päringut teha ei saa.
   2. Platvormi kasutajad saavad avaldada platvormil üürisoovi, märkides tingimused, millist kinnisvara nad soovivad üürida ning mis tingimustel. Kinnisvara üürisoovi kuulutuse avaldamise korral ei tehta üürniku ega üürileandja taustakontrolli. Üürnik ja üürileandjad saavad anda teineteisele tagasisidet veebiplatvormi hindamismudeli alusel. Hindamise tulemused avaldatakse veebiplatvormil. Üürileandja ja üürnik on kohustatud hoidma Teenuse kaudu saadud isikuandmeid konfidentsiaalsena ning neid mitte kopeerima või muul viisil taasesitama. Üürileandja ja üürnik annavad Portaalile õiguse avaldada üürikuulutusi sotsiaalmeedias sh Portaali Facebooki lehel.
 5. Teenuste eest tasumine

  1. Teenustasude maksmine toimub sõltuvalt Teenusest enne või pärast Teenuse kasutamise algust.
  2. Kasutaja on kohustatud tasuma Portaalihaldurile Portaali Teenuste eest läbi kolmanda osapoole makseteenuse pakkuja lingi kaudu vastavalt Portaali hinnakirjas https://e-maakler.reales.ee/prices väljatoodule. Peale makse sooritamist peab tagasi pöörduma kaupmehe juurde. Makse laekumise järel muudab Portaalihaldur vastava teenuse kasutatavaks. Maksete teostamine toimub läbi Maksekeskus AS-i.
  3. Kasutaja on teadlik ja nõus sellega, et Portaalihaldur edastab talle arve ja teeb selle kättesaadavaks elektrooniliselt e-posti teel ja/või Portaali Teenuste keskkonnas.
  4. Arve tasumisega viivitamise korral on Portaalihalduril õigus nõuda Kasutajalt viivist 0,25% tähtaegselt tasumata summalt päevas; kui Kasutaja on tarbija, siis 0,06% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Samuti on Portaalihalduril õigus nõuda Kasutajalt võla sissenõudmisega seotud kulude hüvitamist.
  5. Portaalihalduril on õigus edastada tähtaegselt laekumata arvetest tulenevad nõuded inkassoteenuse osutajale, avaldada Kasutaja võla andmed maksehäireregistrites, loovutada nõuded Kasutaja vastu kolmandale isikule, pöörduda võla sissenõudmiseks kohtusse jne.
 6. Uuendused ja muudatused

  1. Portaal on kasutamiseks põhimõttel „nii nagu on“ ning Portaalihalduril on õigus igal ajal Portaali ja selle Teenuste sisu muuta.
  2. Portaalil on õigus muuta ja täiendada ka Kasutustingimusi, et hoida neid vastavuses seadusandluse ja kohtupraktika muudatustega, parandada Teenuseid või selgitada mõningaid aspekte seoses Teenustega või Kasutustingimustega, teha Teenuseid või Kasutustingimusi kasutajasõbralikumaks või täita järelevalveasutuste või kohtute korraldusi. Tingimuste kehtiv versioon on alati kättesaadav Portaali veebilehel.
  3. Muudatustest ja täiendustest Kasutustingimustes ja hinnakirjas teatatakse Kasutajatele e-posti teel ja/või Portaali veebilehel vähemalt 30 päeva ette, välja arvatud kui selline etteteatamine ei ole mõistlikult võimalik (nt on vaja koheselt kindlustada Kasutustingimuste vastavusse viimine õigusakti nõuetega).
  4. Juhul, kui Kasutaja ei ole Kasutustingimuste ja/või hinnakirja muudatustega nõus, on Kasutajal õigus Portaali Teenuste kasutamine lõpetada, täites eelnevalt kõik kohustused Portaalihalduri ees. Jätkates Teenuste kasutamist pärast muudatuste jõustumist, nõustub Kasutaja tehtud muudatustega ning kohustub järgima muudetud tingimusi.
  5. Muudatustest etteteatamine ei ole vajalik, kui muudatused ei mõjuta olemasolevate Kasutajate õigusi ja kohustusi või mõjutavad neid ebaoluliselt (nt sõnastuslikud muudatused ja parandused).
  6. Hinnakirja muudatused ei mõjuta juba tellitud Teenuste eest kokkulepitud teenustasusid käimasoleval Teenuse perioodil. Uus hind rakendub Teenusele sel juhul alles uuest algavast Teenuse perioodist.
 7. Lepingu lõpetamine

  1. Kasutaja võib igal ajal Portaali kasutamise ja oma registreeritud Kasutaja staatuse lõpetada, teatades sellest Portaalihaldurile Kasutustingimuste üldsätetes toodud kontaktidel.
  2. Juhul, kui Kasutajal on kehtivaid kokkulepitud tähtajaga Teenuste tellimusi, lõpetatakse lepingulised suhted Teenuse tähtaja lõppemise päeva seisuga.
  3. Portaalihalduril on õigus peatada või lõpetada Teenuse osutamine Kasutajale igal ajal etteteatamisega või ilma etteteatamiseta, kui Kasutaja on rikkunud või Portaalihaldur kahtlustab põhjendatult, et Kasutaja on rikkunud Kasutustingimustest või mis tahes muust Portaalihalduri ja Kasutaja vahel kehtivast õiguslikust dokumendist või Teenuse kasutamist reguleerivast õigusaktist tulenevaid kohustusi või Portaalihalduri või muu isiku seaduslikke õigusi.
  4. Portaalihalduril on õigus Teenuse osutamine peatada või lõpetada ka ilma Kasutajapoolse rikkumiseta. Sellisel juhul teavitab Portaalihaldur Kasutajat sellest e- posti teel võimaluse korral vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette. Juhul, kui Kasutajal on kehtivaid kokkulepitud tähtajaga Teenuste tellimusi ning Portaalihaldur lõpetab ilma põhjuseta Teenuse osutamise, lõpetatakse lepingulised suhted Teenuse tähtaja lõppemise päeva seisuga. Kui see ei ole mingil põhjusel võimalik ja Portaalihaldur katkestab ka kehtiva Tellimuse täitmise, siis tagastab Portaalihaldur Kasutajale proportsionaalse osa Kasutaja poolt tehtud maksetest, võttes arvesse tellitud Teenuse kogumaksumust ja -mahtu.
  5. Kumbki pool ei ole vastutav mis tahes kahjude eest, mis võivad kaasneda Teenuste peatamise või lõpetamisega kooskõlas käesolevas peatükis sätestatuga. Lepingu lõpetamine ei vabasta Kasutajat siiski enne lepinguliste suhete lõppemist tekkinud kohustuste täitmise eest.
 8. Lepingust taganemine

  1. Tasulist Teenust ei saa korraliselt üles öelda. Tasutud tasu ei tagastata. Portaalihaldurilt tellitud Teenuse ostust on võimalik taganeda juhul, kui Teenust ei osutata Portaalihaldurist tuleneval põhjusel (näiteks kuulutust ei avaldata ja/või lisateenust ei rakendata kuulutusele Teenuse tellimise hetkest Portaalihalduri poolt valitud päevade (kuni 2 tööpäeva) jooksul va juhtudel kui lisateenuste puhul on tarvilik kaasata kolmandatest osapooltest partnerite teenuseid. Sellisel juhul lepitakse kokku sobivad kuupäevad teenuse saamiseks/osutamiseks ning teenuse osutaja annab eeldatava ajalise hinnangu töö valmimise kohta. Ostust taganemise soovist teatama vabas vormis ja selgesõnaliselt Portaalihaldurile e-posti teel Kasutustingimuste üldsätetes toodud kontaktidel. Tarbijal puudub taganemisõigus, sest tegemist on eluruumi müügi või üürimise teenusega (VÕS paragrahv 53 lg 2 p 7). Tarbija on teadlik sellest, et ostu sooritamisel on Portaalihalduri kohustused tarbija ees täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine algab tarbija eelneval nõusolekul (VÕS paragrahv 53 lg 4 p 1).
  2. Taganemine on kehtiv, kui Kasutaja on avalduse ära saatnud enne taganemise tähtaja lõppu, isegi kui see jõuab kohale hiljem.
  3. Taganemise korral lõpetab Portaalihaldur Kasutajale vastava Teenuse osutamise ning tagastab viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest, kõik Kasutaja poolt vastava Teenuse eest tasutud maksed. Juhul, kui Kasutaja on Teenuse tellimisel väljendanud selgelt tahet alustada Teenuse kasutamist enne taganemistähtaja lõppu, on Kasutajal kohustus maksta siiski Teenuse eest kuni taganemisavalduse esitamise päevani. Sellisel juhul tagastatakse Kasutajale proportsionaalne osa Kasutaja poolt tehtud maksetest, võttes arvesse tellitud Teenuse kogumaksumust ja -mahtu.
  4. Tarbijal ei ole taganemisõigust Teenuse osas, mille puhul Portaalihalduri kohustused on täielikult täidetud ning enne Teenuse osutamise algust on tarbija nõustunud Teenuse osutamisega enne taganemistähtaja möödumist ning kinnitanud, et ta kaotab Portaalihalduri poolsete kohustuste täitmisel oma taganemisõiguse.
 9. Vaidluste lahendamine

  1. Enne ametliku nõude esitamist Portaalihalduri vastu nõustub Kasutaja esmalt otsima lahendust läbirääkimiste teel, võttes Portaalihalduriga ühendust Kasutustingimuste üldsätetes toodud kontaktidel. Kui vaidlust ei ole õnnestunud lahendada 15 päeva jooksul, on Kasutajal õigus algatada ametlik menetlus. Portaalihaldur kohustub järgima samu reegleid oma nõuete puhul Kasutaja vastu.
  2. Kui vaidluse lahendamine läbirääkimiste teel ebaõnnestub, lahendatakse Portaali ja selle Teenuste kasutamisest tulenevad vaidlused Harju Maakohtus, kui seadusest ei tulene teistsugust kohustuslikku kohtualluvust, milles pooled ei saa teisiti kokku leppida.
  3. Juhul, kui tarbijast Kasutaja ei nõustu läbirääkimiste käigus Portaalihalduri poolt pakutava lahendusega, on tal õigus esitada tasuta kaebus Tarbijakaitseameti juures asuvale tarbijavaidluste komisjonile (aadress: Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post: avaldus@komisjon.ee; https://takis.tarbijakaitseamet.ee/avalik/avaldused) või kasutada veebipõhist vaidluste lahendamise keskkonda (ODR) http://ec.europa.eu/consumers/odr/ vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr. 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta.
 10. Muud sätted

  1. Portaali ja selle Teenuste kasutamisest tulenevatele õigussuhetele ja vaidluste lahendamisele kohaldatakse Eesti õigust.
  2. Kasutustingimused kohalduvad seadusega lubatud maksimaalses ulatuses. Juhul, kui mõni säte osutub mittetäidetavaks või tühiseks, siis ei mõjuta see teisi Kasutustingimuste sätteid. Kehtetu sätte asemel kohaldatakse seaduses sätestatut.